اصيب موقعي بفيروسات قمت بفحص الملفات بخدمة sitelock لكن الحذف يجب ان يكون يدويا ماالحل من فضلكم؟

هذه الملفات

A scan of your account has detected the following malicious or infected files:

/wp-admin/includes/nav-menu.php_indesit.php

/wp-admin/maint/repair.php_noversion.php

/wp-admin/js/inline-edit-tax.min_ver1.php

/wp-admin/images/comment-grey-bubble-2x_bck_old.php

/wp-admin/images/screenshots/about-twenty-twelve_ver1.php

/wp-admin/css/media-rtl_prevv1.php

/wp-admin/css/colors/_mixins_old.php

/wp-admin/css/colors/midnight/colors-rtl_noversion.php

/wp-admin/css/colors/light/colors_indesit.php

/wp-admin/css/colors/ocean/colors_new.php

/wp-content/plugins/index_indesit.php

/wp-content/plugins/wp-postviews/screenshot-1_backup.php

/wp-content/plugins/google-xml-sitemaps-v3-for-qtranslate/sitemap_old.php

/wp-content/plugins/simple-google-sitemap-xml/sitemap_new.php

/wp-content/plugins/ban-hammer/languages/default_indesit.php

/wp-content/plugins/custom-post-type-permalinks/custom-post-type-permalinks_infoold.php

/wp-content/plugins/akismet/akismet_prevv1.php

/wp-content/plugins/wpsc-support-tickets/nbproject/private/private_new.php

/wp-content/plugins/wpsc-support-tickets/js/swfobject_bck_old.php

/wp-content/plugins/qtranslate/lang/qtranslate-az_AZ_prevv1.php

/wp-content/themes/classicrafttheme1.1.1/functions.php

/wp-content/themes/classicrafttheme1.1.1/library/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/o2k7/img/button_bg_black_noversion.php

/wp-content/themes/classicrafttheme1.1.1/library/js/tiny_mce/themes/advanced/skins/highcontrast/ui_backup.php

/wp-content/themes/classicrafttheme1.1.1/library/js/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-yell_backup.php

/wp-content/themes/classicrafttheme1.1.1/library/js/tiny_mce/plugins/advimage/image_noversion.php

/wp-content/themes/classicrafttheme1.1.1/library/js/tiny_mce/plugins/advimage/img/sample_indesit.php

/wp-content/themes/classicrafttheme1.1.1/library/js/tiny_mce/plugins/advlink/editor_plugin_bck_old.php

/wp-content/themes/classicrafttheme1.1.1/library/control/admin_settings/settings_backup.php

/wp-content/themes/classicrafttheme1.1.1/css/color/yellow_infoold.php

/wp-content/themes/classicrafttheme/functions.php

/wp-content/themes/classicrafttheme/library/js/tiny_mce/plugins/table/js/merge_cells_prevv1.php

/wp-content/themes/classicrafttheme/library/js/tiny_mce/plugins/preview/jscripts/embed_noversion.php

/wp-includes/SimplePie/Decode/HTML/Entities_ver1.php

/wp-includes/SimplePie/Content/Type/Sniffer_new.php

/wp-includes/js/crop/marqueeVert_old.php

/wp-includes/js/imgareaselect/imgareaselect_backup.php

/wp-includes/js/tinymce/plugins/inlinepopups/editor_plugin_ver1.php

/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword_indesit.php

/wp-includes/js/tinymce/plugins/wpdialogs/editor_plugin_ver1.php

/wp-includes/js/tinymce/plugins/spellchecker/css/content_indesit.php

/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/js/source_editor_old.php

/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/skins/default/ui_infoold.php

----------- SCAN SUMMARY -----------

Infected files: 42