سواء دينار او ريال او جنيه او درهم او ليرة او فرنك او اوقية او شلن او غيرها